Share free kèo Pickle Rick: Free công cụ làm airdrop tự động nhận Sol miễn phí

Share free kèo Pickle Rick: Free công cụ làm airdrop tự động nhận Sol miễn phí

Features

 • Auto Press
 • Auto Renewable Energy Usage
 • Auto Turbo Usage
 • Supports Multiple Accounts!
 • Uses Telegram ID Only

Registration

Start the bot HERE. Download the tool from Google Drive; instructions are provided in the README file or below.

Fill your Telegram ID into the id.txt file and run the bot. If you have multiple Telegram IDs, put each ID on a separate line. The tool runs on Python; if Python is not installed on your machine, download it from https://www.python.org/downloads/.

User Guide

To Retrieve Telegram ID:

 1. Start the bot MissRose_bot.
 2. Send the command /id.
 3. Open the id.txt file, delete its contents, and paste your Telegram ID(s) there, each on a new line.

Example:

123456789
098765443
123345667

For free Gologin usage, visit: adblogin.com

Support

Administrator: t.me/ToolsKiemTrieuDo

Group: t.me/ToolsKiemTrieuDoGroup

Channel: t.me/ToolsKiemTrieuDoChannel => Join our group for the latest updates and additional FREE TOOLS (MMO + Crypto)!

Feel free to request any custom coding tasks from the available admin.

Download the source code or edit tool information at t.me/ToolsKiemTrieuDo.

Các Tính Năng

 • Tự Động Nhấn
 • Tự Động Sử Dụng Năng Lượng Làm Mới
 • Tự Động Sử Dụng Turbo
 • Hỗ Trợ Nhiều Tài Khoản!
 • Chỉ Sử Dụng ID Telegram

Đăng Ký

Bắt đầu bot TẠI ĐÂY. Tải công cụ từ Google Drive và làm theo hướng dẫn trong file README hoặc phần dưới đây.

Điền ID Telegram của bạn vào file id.txt và khởi chạy bot. Nếu bạn có nhiều ID Telegram, hãy nhập mỗi ID trên một dòng. Công cụ chạy bằng Python; nếu chưa cài đặt Python, tải về từ https://www.python.org/downloads/.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Để Lấy Telegram ID:

 1. Bắt đầu bot MissRose_bot.
 2. Gửi tin nhắn /id.
 3. Mở file id.txt, xóa nội dung hiện có và dán Telegram ID của bạn vào đó, mỗi ID trên một dòng.

Ví dụ:

123456789
098765443
123345667

Để sử dụng Gologin miễn phí, truy cập: adblogin.com

Hỗ Trợ

Quản trị viên: t.me/ToolsKiemTrieuDo

Nhóm: t.me/ToolsKiemTrieuDoGroup

Kênh: t.me/ToolsKiemTrieuDoChannel => Tham gia nhóm để cập nhật tin tức mới nhất và nhận thêm CÔNG CỤ MIỄN PHÍ (MMO + Crypto)!

Nếu có yêu cầu về lập trình, vui lòng liên hệ với quản trị viên.

Tải mã nguồn hoặc chỉnh sửa thông tin công cụ tại t.me/ToolsKiemTrieuDo.