Tag: Phần mềm tự động phân phối airdrop

  • Hướng dẫn làm airdrop tự động miễn phí kèo Pocketfi Free

    Hướng dẫn làm airdrop tự động miễn phí kèo Pocketfi Free

    Hướng dẫn làm airdrop tự động miễn phí kèo Pocketfi Free Features​ Register​ Click the following link to register: https://t.me/pocketfi_bot/Mining?startapp=5014079019 How to Use​ Make sure your computer has Python installed Python website: https://python.org Guide to Extracting Telegram Data​ 1. Extracting Data from the Telegram App​ If you are logged into Telegram on the app: 2. Extracting Data…